Montage og Produktion

Ved at gøre brug af SinoScan til at placere dele af produktionskæden i Kina, kan du optimere dine omkostninger, samtidig med at du minimerer risiko og kapitalinvestering. SinoScans montage og produktion finder sted i kontrollerede og sikre omgivelser, med ingeniører og kvalitetspersonale til stede fra start til slut.

Vi mener at kombinationen, af de priser vi er i stand til at købe produktionsinput til, vores risiko-styring, samt besparelser på kapitalinvestering, gør SinoScan til en relevant leverandør af konkurrencedygtig og kvalitetsbevidst montage og produktion i Kina.

Produkter og halvfabrikata leveres globalt til fortsat produktion eller lager. Hvor det er påkrævet, kan SinoScan varetage lagerstyring globalt.

SinoScan tilbyder:

 • Omkostnings- og kapitaloptimering
 • Sikre og kontrollerede produktionsomgivelser under løbende ingeniør-supervision
 • Minimeret risiko med hensyn til kvalitet, levering og ophavsrettigheder (IPR)
 • Adgang til konkurrencedygtigt produktionsinput inden for en bred vifte af materialer og processer
 • Pakning, distribution og lagerstyring
 • Projektstyring og Intellektuel Ejendomsret (IPR)
  Projektstyring
  Intellektuel Ejendomsret (IPR)
  • SinoScans vestlige ingeniører forestår kundekontakt, indledende undersøgelser og overordnet projektstyring i løbet af produktets livscyklus.Daglige ledelse varatages af vort kinesiske projektingeniør-team.Teknisk arbejde og projektsstyring relateret til de enkelte produktkomponenter uddelegeres til ingeniørteams med ekspertise inden for de relevant materiale- og procestyper.Ingeniørteams med ansvar for underkomponenter refererer til vort projektingeniør-team, der samarbejder med de vestlige ingeniører på endelige beslutninger.
  • I tilfælde hvor udfordringer relateret til intellektuel ejendomsret (IPR) er en kilde til bekymring, sources de enkelte underkomponenter hos forskellige leverandører og færdig-produceres eller monteres på SinoScans egen sikrede facilitet.Herudover, holdes al kunderelateret information inden for rammerne af SinoScans vestlige markedsfirmaer og vort ISO9001:2008-certificerede dokumentationskontor i Shanghai. På vort dokumentationskontor fjernes al følsom information fra tegninger og part-specifikationer før yderligere frigivelse.Hvor det skønnes formålstjenstligt, indgår SinoScan herudover i juridisk bindende kontrakter vedrørende varetagelse af kundens intellektuelle ejendomsret (IPR).
 • Komponenter: Præ-produktion
  Dokumentation
  Teknik
  Leverandør
  • Tegninger til underkomponenter fremsendes af kunden eller forberedes af SinoScans ingeniører og kvalitetssafdeling på grundlag af prøveemner.Partspecifkationer til underkomponenter udarbejdes på både engelsk og kinesisk for at sikre klarhed i hele forsyningskæden med hensyn til bl.a. tekniske krav, standarder og definitioner.Dokumentation vedligeholdes af vores kvalitetssafdeling på både engelsk og kinesisk i overensstemmelse med vort ISO9001:2008-certificerede kvalitetsstyringssystem.
  • SinoScans vestlige og kinesiske ingeniør-teams identificerer i samarbejde med kunden og potentielle leverandører den eller de produktionsteknikker der giver den optimale performance på både pris og kvalitet for den enkelt komponent.I tilfælde, hvor det skønnes at være fordelagtigt, kan SinoScans ingeniører rådgive kunden vedrørende såvel komponent- eller produktdesign, som valg af produktionsteknik.
  • SinoScan har i sit netværk mere end 100 aktive leverandører. En stor del af disse har vi samarbejdet med i 10-15 år.Vores forståelse af hver enkelt leverandørs specifikke kompetencer og vores relation med dem er et vigtigt aktiv i løbet af udarbejdelsen af de indledende tilbud.Potentielle leverandører udvælges fra vores netværk i løbet af den indledende undersøgelse. Valg af endelige leverandører foretages i samarbejde mellem projektingeniør-team, vestlige ingeniører og de enkelte komponent-ingeniører på grundlag af kompetence, kapacitet, pris og tidligere performance.
 • Færdige Produkt: Præ-produktion & Tilbud
  Dokumentation
  Værksted
  Tilbud
  • Produkttegninger fremsendes af kunden eller forberedes af SinoScans ingeniører og dokumentationsafdeling på grundlag af prøveemner.Som ved underkomponenter, udarbejdes partspecifikationer til endelige produkter på både engelsk og kinesisk for at sikre klarhed i hele forsyningskæden med hensyn til bl.a. tekniske krav, standarder og definitioner.Herudover udarbejdes planer for arbejdsgange samt instruktioner til de enkelte produktions- og montagestationer.Dokumentation vedligeholdes af vores dokumentationsafdeling på både engelsk og kinesisk I overensstemmelse med vort ISO9001:2008-certificerede kvalitetsstyringssystem.
  • Projekt- og værkstedsingeniører forestår i samarbejde valg af montage- og produktionsteknik samt udarbejdelse af arbejdsgange og instruktioner.Indkøb af værktøjer til intern produktion samt standardkomponenter forestås af værkstedsafdelingen.Internt værksteds-tilbud videregives til projektingeniører samt vestligt ingeniørteam med henblik på udarbejdelse af endeligt tilbud.
  • Tilbud gives med partspecifikationer og indeholder emne- og værktøjspris, baseret på documentation, batchstørrelse, lageraftaler og anslået årligt forbrug.Priser gives DDP i kundens lokale valuta eller på anden vis, som kunden måtte ønske det.Alle forretningstransaktioner forestages mellem kunden og SinoScan Danmark A/S.Betalingsvilkår er typisk 8 dage efter leveringIngen forudbetaling eller L/C er påkrævet.

   50 procent af værktøjsomkostninger betales ved påbegyndelse prøveemnerproduktion. De resterende 50 procent betales ved godkendelse af prøveemner.

   Produktionsværktøjer er kundens ejendom.

   Emnepris justeres når ændringer i indekspris på råmaterialer og valutaskurs tilsammen medfører prisændringer på mere end 5 procent af denne.

   Lokal/off-shore lagerføring og/eller leverandørstyret lagerservice (VMI) arrangeres som ønsket.

 • Komponenter: Værktøjs- og prøveemneproduktion
  Værktøj
  Prøveemner
  Testrapport
  Godkendelse
  • Sideløbende med fremstillingen af produktionsværktøjer og prøveemner er SinoScans vestlige og kinesiske ingeniører i tæt kontakt med leverandøren.Selvom SinoScan påtager sig det fulde ansvar for production og vedligeholdelse af produktionsværktøjer, forbliver de uden forbehold kundens ejendom.Alle prøveemner fremstilles på de endelige produktionsværktøjer for at sikre overensstemmelse mellem prøveemner og egentlige produktionsemner.
  • Prøveemner på komponenter videregives til SinoScans vestlige ingeniør, projektteamet i Shanghai samt ingeniøren med ansvar for montage eller produktion af det endelige produkt.Emnerne mærkes og indføres i vort ISO9001:2008-certificerede kvalitetsstyringssystem (QMS) sammen med alle relevante testrapporter og certifikater.Hvis det er nødvendigt med flere omgange af prøveemne-fremstilling indføres alle versioner i vort QMS.
  • Sideløbende med prøveemne-fremstllingen udfærdiger SinoScans ingeniører en testrapport-skabelon (også kaldet, Original Test Report, eller OTR) for hver enkelt komponent.Hver komponent-OTR specificerer alle krav til måling, test og dokumentation af dimensioner, tolerancer, overfladekrav, funktionalitetskrav, materialekrav m.v.All komponenter og halvfabrikata til SinoScans montage- og produktionsfaciliteter leveres med interne testrapporter baseret på komponent-OTR’en.Såvel produkter som komponenter leveres efter behov med certifikater relateret til materialekomposition, specifikke industrier, funktionalitet, og forskellige regionale direktiver. Disse certifikater udstedes af leverandøreren, SinoScan selv, eller af tredje part som kunden måtte ønske det.
  • Prøveemner på komponenter samt relevant dokumentation leveres til den vestlige ingeniør, projektingeniøren samt ingeniøren med ansvar for montage og produktion af det endelige produkt.Disse forestår godkendelse af disse samt igangsættelse af produktion af prøveemne på det færdige produkt.For de underkomponenter hvor det skønnes nødvendigt, samarbejder vestlige ingeniør med kunden omkring godkendelse til endelig montage eller produktion.
 • Færdige Produkt: Værkstøjs- og prøveemneproduktion
  Værktøjer
  Prøveemner
  Testrapport
  Godkendelse
  • Sideløbende med fremstillingen af produktionsværktøjer og prøveemner er SinoScans vestlige og kinesiske ingeniører i tæt kontakt med leverandøren.Selvom SinoScan påtager sig det fulde ansvar for production og vedligeholdelse af produktionsværktøjer, forbliver de uden forbehold kundens ejendom.Alle prøveemner fremstilles på de endelige produktionsværktøjer for at sikre overensstemmelse mellem prøveemner og egentlige produktionsemner.
  • Et aftalt antal endelige produkt-prøveemner fremstilles og distribueres til kunden, det relevante SinoScan-firma (f.eks. SinoScan Danmark), SinoScans ingeniør- og sourcingkontor i Shanghai, medsamt til SinoScans leverandør.Prøveemner mærkes og indføres i vort ISO9001:2008-certificerede kvalitetsstyringssystem (QMS) sammen med alle relevante restrapporter og certifikater.Hvis det er nødvendigt med flere omgange af prøveemne-fremstilling indføres alle versioner i vort QMS.
  • Sideløbende med prøveemne-fremstillingen udfærdiger SinoScans ingeniører en testrapport-skabelon (også kaldet, Original Test Report, eller OTR) for det endelige produkt.Produkt-OTR’en specificerer alle krav til måling, test og dokumentation af dimensioner, tolerancer, overfladekrav, funktionalitetskrav, materialekrav m.v.Alle fremtidige produktleverancer leveres med testrapporter baseret på OTR’en.Såvel produkter som komponenter leveres efter behov med certifikater relateret til materialekomposition, specifikke industrier, funktionalitet, og forskellige regionale direktiver. Disse certifikater udstedes af leverandøreren, SinoScan selv, eller af tredje part som kunden måtte ønske det.
  • Prøveemner og al relevant dokumentation leveres til kunden med henblik på godkendelse.Efter kundens godkendelse af tegninger, partspecifikationer, prøveemner, testrapporter og materialecertifikater påbegyndes testordreproduktion.
 • Testordereproduktion
  Produktion
  Pakning
  Testrapport
  Godkendelse
  • Testordreproduktion foretages for at evaluere effektiviteten og stabiliteten af arbejdsgangene hos komponentleverandører og i vor egen produktion.Alle testordre-leverancer underkastes streng kvalitetskontrol for at sikre at alle kvalitetskrav er overholdt og for at sikre stabiliteten af den valgte produktionsmetode.Hvor det er påkrævet udarbejdes arbejdsgange og instruktioner af SinoScans ingeniører og leverandøren og indføres i vores ISO9001:2008-certificerede kvalitetsstyringssystem (QMS).Arbejdsgange og instruktioner implementeres ved alle arbejdspladser i produktion og montage, således at de er umiddelbart tilgængelige og forståelige for de ansatte i produktionen.
  • Pakningsinstrukser udarbejdes for det færdige produkt og alle komponenter.Alle dele og produkter pakkes og mærkes i overensstemmelse med kundens krav og på den vis der bedst muligt imødekommer udfordringer fra sø- og luftfragt og landtransport.I tilfælde, hvor det er påkrævet, tilbyder SinoScans ingeniører emballagedesign.Alle anvendte emballagematerialer og -teknikker er i overensstemmelse med internationale standarder og nationale og regionale direktiver – herunder certificeringskrav af træemballage som anført i ISPM 15.
  • Hvor det er nødvendigt, indkøbes dedikerede måleværktøjer, som derefter indføres i vort ISO9001:2008-certificerede kvalitetsstyringssystem (QMS).Testordreproduktionsleverance leveres med aftalte certifikater samt testrapport udarbejdet på grundlag af testrapportskabelonen (OTR – se testrapport under værktøjs- og prøveemneproduktion).Yderligere tests af funktionskritiske dimensioner og tolerance udføres på hele leverancen eller en repræsentativ del heraf.
  • Prøveemner og al relevant dokumentation leveres til kunden med henblik på godkendelse.Efter kundens godkendelse af tegninger, partspecifikationer, prøveemner, testrapporter og materialecertifikater påbegyndes testordreproduktion.
 • Regulær Ordreproduktion
  Batch Rapport
  Logistik
  Lagerføring
  Supervision
  • Alle leverancer inspiceres og dokumenteres i overensstemmelse med den oprindelige testrapport (også kaldet, original test report eller OTR, se under fanen, ”Testrapport” under Værktøjs- og Prøveemneproduktion).Leverance-inspektion foretages hos SinoScans leverandører eller på vores egen location I Shanghai inden afskibning.Alle varepartier leveres til kunden med testrapport og aftalte certifikater.Alle leverancers testrapporter og certifikater indføres i SinoScans ISO9001:2008-certificerede kvalitetsstyringssystem (QMS).
  • SinoScans logistikafdeling tager hånd om fortoldning, tarif-koder, import/eksport-skatter samt VAT refusion. Vi sikrer at problemer, der kan resultere i uhensigtsmæssig tarif-kodning, manglende papirer og lange ventetider bliver håndteret rettiidigt.SinoScan har gennem årene bygget langvarige partnerskaber med markedsførende freight forwardere og fortoldningspartnere, internt i Kina og internationalt. Dette hjælper til at sikre leveringssikkerhed og rettidighed.Transporttid med søfragt til Europa eller Nordamerika er typisk 4-5 uger.
  • SinoScan tilbyder lagerføring i Kina, Nordamerika og Europa såvel som leverandørstyret lagerløsninger (VMI).Dette betyder at vi er i stand til at servicere en bred vifte af kunder – herunder dem, for hvem leveringstid er afgørende for beslutninger vedr. brug af off-shore leverandører.Herudover implementers også lageraftaler vedr. råmaterialer og halvfabrikata, hvor det måtte være påkrævet for at optimere leveringstider.
  • Vedvarende leverandørudvikling er en vigtig del af vor forretningsmodel og ISO9001:2008-certificerede kvalitetsstyringssystem (QMS).Mange af vore leverandører har med SinoScans opmuntring, vejledning og hjælp formået at komme i mål med såvel betydelig vækst, som betydelig kompetenceudvikling.Den daglige kontakt mellem SinoScans ingeniører i Europa, Nordamerika og Kina og vores leverandører udgør en vigtig del af dette arbejde. Leverandører auditeres årligt i overensttemmelse med vort ISO9001:2008-certificerede kvalitetsstyringssystem (QMS).I tilfælde hvor det skønnes relevant, supporterer SinoScan leverandører med læringsressourcer, personale samt finansielle ressourcer til kapitalinvesteringer.

×

Leveringstider og Kvalitetsgodkendelse: Oversigt for de sidste 12 måneder

Fundamentet for enhver off-shore leverandør vil altid være rettidighed, vedvarende kvalitet og konkurrencedygtige priser.

Vi er overbeviste om at et af de vigtigste elementer i et succesfuldt partnerskab er klarhed for alle involverede parter.

Derfor har vi valgt at gøre denne opgørelse over vores performance på levering og kvalitet tilgængelig for alle interesserede parter.

Grafen opdateres månedligt og viser vor performance over de sidste 12 måneder.

×