Sourcing

SinoScan har sourcet specialfremstillede dele og komponenter fra Kina i mere end 15 år. Ingeniører i Danmark, Tyskland, England, USA, Canada og Kina samt et stort leverandørnetværk etableret over årene sikrer konkurrencedygtige priser og høj kvalitet over en bred kam af materialer og produktionsmetoder.

Vores globale tilstedeværelse sikre at du altid er i kontakt med folk der taler dansk og deler din baggrund. Med SinoScan sourcing har du adgang til robust teknisk ekspertise fra både Danmark og Kina.

Vi tager ikke penge for nogle ydelserne i stadierne op til egentlig levering. Vores eneste indtægtskilde er kunde-godkendte leverancer. Dette betyder at vi er 100% dedikerede to at gøre hvert eneste projekt til en sikker og fortsat succes.

SinoScan tilbyder:

 • Alle tilbud leveres med relevant teknisk documentation
 • Prøveemner fremstilles udelukkende med produktionsværktøj
 • Inspektion og dokumentation af samtlige leverancer
 • Omfattende ISO9001:2008-certificeret kvalitetsstyringssystem

Sourcing arbejdsgange

 • Præ-produktion og Tilbud (1 – 8 uger)
  Dokumentation
  Teknik
  Leverandør
  Tilbud
  • Tegninger fremsendes af kunden eller forberedes af SinoScans ingeniører og dokumentationsafdeling på grundlag af prøveemner.Partspecifkationer udarbejdes på bade engelsk og kinesisk for at sikre klarhed i hele forsyningskæden med hensyn til bl.a. tekniske krav, standarder og definitioner.Dokumentation vedligeholdes af vores dokumentationisafdeling på både engelsk og kinesisk I overensstemmelse med vort ISO9001:2008-certificerede kvalitetsstyringssystem.
  • SinoScans vestlige og kinesiske ingeniør-teams identificerer i samarbejde med kunden og potentielle leverandører den eller de produktionsteknikker der giver den optimale performance på både pris og kvalitet for enkelt komponent.I tilfælde, hvor det skønnes at være fordelagtigt, kan SinoScans ingeniører rådgive kunden vedrørende såvel komponent- eller produktdesign, som valg af produktionsteknik.
  • SinoScan har i sit netværk mere end 100 aktive leverandører. En stor del af disse har vi samarbejdet med i 10-15 år.Vores forståelse af hver enkelt leverandørs kompetencer og vores relation med dem er et vigtigt aktiv i løbet af udarbejdelsen af indledende tilbud.Fra den gruppe af leverandører, der har afgivet bud, udvælger SinoScan’s ingeniører den mest passende kandidat på grundlag af kompetencer, kapacitet, pris og tidligere performance.
  • Tilbud gives med partspecifikationer og indeholder emne- og værktøjspris, baseret på documentation, batchstørrelse, lageraftaler og anslået årligt forbrug.Priser gives DDP i kundens lokale valuta eller på anden vis, som kunden måtte ønske det.Alle forretningstransaktioner forestages mellem kunden og SinoScan Danmark A/S.Betalingsvilkår er typisk 8 dage efter levering

   Ingen forudbetaling eller L/C er påkrævet.

   50 procent af værktøjsomkostninger betales ved påbegyndelse prøveemnerproduktion. De resterende 50 procent betales ved godkendelse af prøveemner.

   Produktionsværktøjer er kundens ejendom.

   Emnepris justeres når ændringer i indekspris på råmaterialer og valutaskurs tilsammen medfører prisændringer på mere end 5 procent af denne.

   Lokal/off-shore lagerføring og/eller leverandørstyret lagerservice (VMI) arrangeres som ønsket.

 • Værktøjs- og Prøveemneproduktion (3 – 12 uger)
  Værktøjer
  Prøveemner
  Testrapport
  Godkendelse
  • Sideløbende med fremstillingen af produktionsværktøjer og prøveemner er SinoScans vestlige og kinesiske ingeniører i tæt kontakt med leverandøren.Selvom SinoScan påtager sig det fulde ansvar for production og vedligeholdelse af produktionsværktøjer, forbliver de uden forbehold kundens ejendom.Alle prøveemner fremstilles på de endelige produktionsværktøjer for at sikre overensstemmelse mellem prøveemner og egentlige produktionsemner.
  • Et aftalt antal prøveemner fremstilles og distribueres til kunden, det relevante SinoScan-firma (f.eks. SinoScan Danmark), SinoScans ingeniør- og sourcingkontor i Shanghai, medsamt til SinoScans leverandør.Prøveemner mærkes og indføres i vort ISO9001:2008-certificerede kvalitetsstyringssystem (QMS) sammen med alle relevante restrapporter og certifikater.Hvis det er nødvendigt med flere omgange af prøveemne-fremstilling indføres alle versioner i vort QMS.
  • Sideløbende med prøveemne-fremstllingen udfærdiger SinoScans ingeniører en testrapport-skabelon (også kaldet, Original Test Report, eller OTR).OTR’en specificerer alle krav til måling, test og dokumentation af dimensioner, tolerancer, overfladekrav, funktionalitetskrav, materialekrav m.v.Alle produktleverancer leveres med testrapporter baseret på OTR’en.Herudover kan SinoScan levere produkter og komponenter med certifikater relateret til materialekomposition, specifikke industrier, funktionaliteter, og forskellige regionale direktiver. Disse certifikater udstedes af leverandøreren, SinoScan selv, eller af tredje part som kunden måtte ønske det.
  • Prøveemner og al relevant dokumentation leveres til kunden med henblik på godkendelse.Efter kundens godkendelse af tegninger, partspecifikationer, prøveemner, testrapporter og materialecertifikater påbegyndes testordreproduktion.
 • Testordreproduktion (3 – 12 uger)
  Produktion
  Pakning
  Testrapport
  Godkendelse
  • Testordreproduktion foretages for at evaluere effektivitet og stabilitet arbejdsgangene i produktionen, og for at sikre at kvaliteten bevares i overgangen til regulær produktion. Alle testordre-leverancer underkastes streng kvalitetskontrol for at sikre at alle kvalitetskrav er overholdt og for at sikre stabiliteten af den valgte produktionsmetode.Hvor det er påkrævet udarbejdes arbejdsgange og instruktioner af SinoScans ingeniører og leverandøren og indføres i vores ISO9001:2008-certificerede kvalitetsstyringssystem (QMS).Arbejdsgange og instruktioner implementeres i produktionsmiljøet ved alle arbejdspladser, således at de er umiddelbart tilgængelige og forståelige for de ansatte i produktionen.
  • Pakningsinstrukser udarbejdes for alle dele, fra de simplest komponenter til komplekse, detail-salgs-parate designprodukter.Alle dele og produkter pakkes og mærkes i overensstemmelse med kundens krav og på den vis der bedst muligt imødekommer udfordringer fra sø- og luftfragt og landtransport.I tilfælde, hvor det er påkrævet, tilbyder SinoScans ingeniører emballagedesign.
  • Hvor det er nødvendigt, indkøbes dedikerede måleværktøjer, som derefter indføres i vort ISO9001:2008-certificerede kvalitetsstyringssystem (QMS).Testordreproduktionsleverance leveres med aftalte certifikater samt testrapport udarbejdet på grundlag af testrapportskabelonen (OTR – se testrapport under værktøjs- og prøveemneproduktion).Yderligere tests af funktionskritiske dimensioner og tolerance udføres på hele leverancen eller en repræsentativ del heraf.
  • Testordreproduktionsleverance leveres til kunden med testrapport samt materialecertifikater til godkendelse.Efter kundegodkendelse af testordreprodiuktion, påbegyndes regulær ordreproduktion.
 • Ordreproduktion (3 – 12 uger)
  Batch Rapport
  Logistik
  Lagerføring
  Supervision
  • Alle leverancer inspiceres og dokumenteres i overensstemmelse med den oprindelige testrapport (også kaldet, original test report eller OTR, se under fanen, ”Testrapport” under Værktøjs- og Prøveemneproduktion).Leverance-inspektion foretages hos SinoScans leverandører eller på vores egen location i Shanghai inden afskibning.Alle varepartier leveres til kunden med testrapport og aftalte certifikater.

   Alle leverancers testrapporter og certifikater indføres i SinoScans ISO9001:2008-certificerede kvalitetsstyringssystem (QMS).

  • SinoScans logistikafdeling tager hånd om fortoldning, tarif-koder, import/eksport-skatter samt VAT refusion. Vi sikrer at problemer, der kan resultere i uhensigtsmæssig tarif-kodning, manglende papirer og lange ventetider bliver håndteret rettidigt.SinoScan har gennem årene bygget langvarige partnerskaber med markedsførende freight forwardere og fortoldningspartnere, internt i Kina og internationalt. Dette hjælper til at sikre leveringssikkerhed og rettidighed.Transporttid med søfragt til Europa eller Nordamerika er typisk 4-5 uger.
  • SinoScan tilbyder lagerføring i Kina, Nordamerika og Europa såvel som leverandørstyret lagerløsninger (VMI).Dette betyder at vi er I stand til at servicere en bred vifte af kunder – herunder dem, for hvem leveringstid er afgørende for beslutninger vedr. brug af off-shore leverandører.Herudover implementers også lageraftaler vedr. råmaterialer og halvfabrikata, hvor det måtte være påkrævet for at optimere leveringstider.
  • Vedvarende leverandørudvikling er en vigtig del af vor forretningsmodel og ISO9001:2008-certificerede kvalitetsstyringssystem (QMS).
   Mange af vore leverandører har med SinoScans opmuntring, vejledning og hjælp formået at komme i mål med såvel betydelig vækst, som betydelig kompetenceudvikling.Den daglige kontakt mellem SinoScans ingeniører i Europa, Nordamerika og Kina og vores leverandører udgør en vigtig del af dette arbejde. Leverandører auditeres årligt i overensttemmelse med vort ISO9001:2008-certificerede kvalitetsstyringssystem (QMS).I tilfælde hvor det skønnes relevant, supporterer SinoScan leverandører med læringsressourcer, personale samt finansielle ressourcer til kapitalinvesteringer.

×

Leveringstider og Kvalitetsgodkendelse: Oversigt for de sidste 12 måneder

Fundamentet for enhver off-shore leverandør vil altid være rettidighed, vedvarende kvalitet og konkurrencedygtige priser.

Vi er overbeviste om at et af de vigtigste elementer i et succesfuldt partnerskab er klarhed for alle involverede parter.

Derfor har vi valgt at gøre denne opgørelse over vores performance på levering og kvalitet tilgængelig for alle interesserede parter.

Grafen opdateres månedligt og viser vor performance over de sidste 12 måneder.

×