Artikel

Guide til outsourcing af produktion

Læs hvordan du får succes med outsourcing af din produktion.

Indhold

Derfor skal du overveje at outsource din produktion

Ved at outsource din produktion får du adgang til specialister, der ved, hvordan produktion skal sættes op, og hvad det kræver at igangsætte produktionen af nye emner, halvfabrikata og produkter. Det giver derfor ofte et bedre resultat af de endelige produkter, når din virksomhed vælger at outsource jeres produktion, fordi dem, du vælger at outsource til, har erfaringen med at producere.

Virksomheder vælger at outsource deres produktion for at kunne fokusere deres kernekompetencer og ressourcer på aktiviteter, der skaber værdi for virksomheden, og overlader produktions- og ingeniøropgaver til den samarbejdspartner, de vælger – hvilket desuden er med til at reducere udviklingstiden og risikoen for fejl under produktionsopsætning.

Derudover får virksomheder, der vælger at outsource, adgang til et større udvalg af produktionsmetoder uden at skulle foretage dyre investeringer i maskiner og produktionslinjer.

Målet med denne guide er at give en kort introduktion til en række af de vigtigste overvejelser ifm. en eventuel outsourcing af (dele af) jeres produktion. Hvilke af de konkrete overvejelser, der vil være relevante for jer afhænger naturligvis til dels af jeres branche og jeres produkt, men der er dog en del af dem, det må betragtes som “fast pensum”.

En kort introduktion til et så omfattende emne kan naturligvis ikke være udtømmende, men denne guide skulle gerne kunne fungere som et fornuftigt udgangspunkt for en stor del af de vigtigste overvejelser. Guiden henvender sig først og fremmest til startups, iværksættere og folk med begrænset viden om området, men kan muligvis finde nytte som en kort huskeliste eller en kilde til inspiration for folk fra mere etablerede firmaer med en delvis forståelse af emnet.

DEFINITION

Ved outsourcing forstås i denne sammenhæng en  virksomheds outsourcing af fremstillingen af et produkt til en ekstern partner, en kontraktproducent, i Danmark eller udenlands. Begrebet kontraktproducent svarer til det mere udbredte engelske begreb, contract manufacturer.

De tjenesteydelser, der udbydes af en kontraktproducent kan være begrænset til de egentlige fremstillingsprocesser (støbning, fræsning, design og sourcing af elektroniske komponenter, montage osv.) men vil ofte inkludere supporterende ydelser som f.eks. logistik eller teknisk rådgivning. Nogle kontraktproducenter udbyder også egentlige produktudviklingsydelser, for at kunne tilbyde deres kunder en samlet løsning fra design til færdigt produkt – disse kendes også som Original Design Manufacturers (ODM). Kontraktproducenter, der kun tilbyder produktionsydelser kendes også som Original Equipment Manufacturers (OEM).

Mulige fordele ved outsoucing af produktion

Reduktion af Time to Market

Begrebet, Time to market, betegner den tid, der går fra produktide til færdigt produkt.
Ved at gøre brug af en kontraktproducents eksisterende produktionskapacitet og tekniske ekspertise undgår I at bruge på at finansiere og bygge denne kapacitet internt med de mange overvejelser og opgaver dette indebærer: Etablering af faciliteter, indkøb af udstyr, rekruttering af personale med de rette kompetencer, etablering og udvikling af leverandørbase og supply chain, indhentning af nødvendige produkt- og fremstillingscertificeringer, organisationsopbygning samt arbejdet med at sammensvejse alle disse elementer til velfungerende og bæredygtigt produktionssetup.
Derudover vil en en kontraktproducents erfaring og teksniske ekspertise ofte være en ganske værdifuld ressource i løbet af produktudviklingsfasen, der kan hjælpe jer til at forøge værdien af jeres produkt, forkorte den påkrævede tid til produktudvikling, produktoptimere jeres design og sikre en mere strømlinet overgang fra udvikling til egentlig produktion. Som nævnt ovenfor udbyder nogle kontraktproducenter også egentlig produktudvikling.

Lavere omkostninger

I de fleste tilfælde skulle en kontraktproducent gerne være i stand til at fremstille jeres produkt billigere end I selv kan – i visse tilfælde vil dette være den primære grund til at I overhovedet overvejer outsourcing. De laver omkostninger kan skyldes et lavere lønniveau (ofte ved outsourcing af produktion til et andet land), større erfaring, bedre faciliteter, kapacitetsomkostninger spredt ud på en større produktionsvolumen osv.
Der kan dog være tilfælde hvor en del af besparelse på fremstillingen af produktet mistes til andre omkostninger, f.eks. øget udgifter til fragt og logistik, skatter, told, behov for strengere kvalitetskontrol etc. Det er således afgørende at man ved evalueringen af outsourcingens lønsomhed inddrager alle relevante omkostninger forbundet med produktets rejse fra fresmtilling til forbruger.

Samlede landede omkostninger (Total Landed Cost)

Summen af alle omkostninger forbundet med fremstilling og levering af et produkt frem til det punkt, hvor det genererer indtjening.

Skalering og fleksibilitet

For mange virksomheder er ønsket om at kunne skalere produktionen en vigtig grund til, at man vælger at outsource produktionen. Men andre ord for at give sig selv muligheden for hurtigt, relativt risikofrit og på mindre finansieringskrævende vis at kunne tilgå større produktionskapacitet i takt med at ens marked vokser. Med relativt riskofrit skal forstås, at man ikke risikerer den store investering, det kan være at skalere produktionen selv, i en situationen, hvor man endnu ikke er sikker på hvad fremtiden vil bringe – eller i hvilket omfang. Det er dog vigtigt at være opmærksom på at der til tider vil være en sammenhæng mellem størrelsen af den omsætning I bibringer en kontraktproducent og den prioritet I vil blive givet relativt til producentens øvrige kunder. Det er således vigtigt at få drøftet og forventningsafstemt emner som omsætningsvolumen, mulige udsving og (forventninger til) fremtidig vækst før indgåelse af en aftale. Derudover er det vigtigt at være opmærksom på at forskellige kontraktproducenter kan variere, ikke blot ift. deres villighed til at skalere produktionen fremadrettet men også ift. deres evne til at gøre det. Dette kan bl.a. være påvirket af deres finiansielle situation, personaleressourcer, forsyningskæde, strategiske prioriteter og såvel kultur som kompetencer blandt ejere og ledelse. Som i så mange andre tilfælde, vil der skulle gøres et vist hjemmearbejde for at sikre at man får evalueret en potentiel, fremtidig partner nogenlunde præcist.

Fokus

Outsourcing kan hjælpe jeres organisation til at fokusere på de vigtigste aspekter af jeres forretning ved at overlade en række opgaver forbundet med håndtering af produktion, forsyningskæde og levering til en dygtig og pålidelig kontraktproducent. Det er dog værd at være opmærksom på, at de indledende stadier med etablering og udvikling af partnerskabet og dets setup kan være mere tidskrævende end forventet.

 

Mulige fordele: Resumé

 • Reduktion af Time to Market gennem brug af eksisterende ekstern produktionskapcitet, teknisk ekspertise og evt. produktudviklingskompetencer.
 • Besparelser på både variable og faste omkostninger gennem kontraktproducents stordriftesfodele, ekspertise, erfaring og evt. lavere personaleomkostninger.
 • Bedre muligheder for (og færre risici ved) at skalere produktionen.
 • Overskud til fokus på de vigtigste aspekter af jeres virksomhed ved at uddelegere (dele af) driften af produktion og forsyningskæde.

Mulige ulemper ved outsourcing af produktion

Tillid og kontrol

At outsource fremstillingen af et produkt indebærer i sagens natur en vis afstand fra begivenhedernes centrum, så at sige. En række af fordelene ved dette er behandlet ovenfor, men der er naturligvis ulemper. Selvom et godt samarbejde med kontraktproducenten kan give jer en god fornemmelse af ”hvordan det går” og samtidig kan og bør sikre, at I er dybt involveret ved vigtige punkter og milepæle i projektet, så vil en del af den kontrol, I ville have ved en egenproduktion skulle afløses af tillid til den eksterne partner – og alt andet lige vil vigtigheden af den (velbegrundede) tillid stige med kompleksiteten af den udvikling og produktion, I skal lykkes med sammen. Hvor det er muligt, er det selvfølgelig en god ide at sørge for at få etableret nogle mekanismer eller procedurer, der sikrer at I har den fornødne indsigt i processen; eksempelvis gennem (evt. kontraktuelt) aftalte milepæle, tidsrammer og afrapporteringskrav.

Sprog og kultur

Hvis I overvejer at outsource produktionen til et andet land, er det afgørende, at I sikrer jer, at både kontraktproducenten og I selv har en klar og fælles forståelse af hvad der er blevet kommunikeret og aftalt. Både sprogbarrierer og kulturelle forskelle kan være kilder til misforståelse, som det til tider kan være sværere at få has på, end man tror. Bemærk at i en række lande, hvor det ikke er normen at kunne tale engelsk på samme relativt høje niveau som i Danmark, vil personen, der står for kommunikationen på engelsk ikke nødvendigvis have den fornødne ekspertise til at kunne drøfte projektet i alle dets detaljer uden at konsultere mere teknisk kyndige kolleger.

Intellektuel Ejendom (IP)

Groft sagt kan risikoen for ufrivilligt at dele ens intellektuelle ejendom med en skruppelløs kontraktproducent imødekommes på tre niveauer: Det relationelle, det juridiske og det operationelle niveau.

På det relationelle niveau kan man forsøge dels at vurdere en given kontraktproducents integritet og troværdighed. Udover at gøre dette gennem møder, besøg og kommuikationen bør man også forsøge at indhente så meget information om firmaet som muligt (finansielle situation, referencer, evt. presseomtale osv.). Vær opmærksom på at sprogbarrierer og kulturforskelle (drøftet ovenfor) og andre specifikke omstændigheder ved et andet land eller en anden region typisk vil gøre det sværere at vurdere en potentiel partners troværdighed.

Beskyttelse af ens intellektuelle ejendom på det juridiske niveau kan synes at være en ganske betryggende måde at sikre sig på. Det er dog vigtigt at være opmærksom på at der kan være stor forskel på hvor effektivt forskellige landes lovgivning og myndigheder i sidste ende beskytter ens intellektuelle ejendomsret. Før man beslutter sig for primært eller udelukkende at beskytte sin intellektuelle ophavsret af juridisk vej er det afgørende at man har sikret sig kompetent (lokal) juridisk rådgivning med dyb indsigt i rækkevidden af den beskyttelse der stilles til rådighed af båd lovgivning og myndigheder.

På det operationelle plan vil man et stykke hen ad vejen – og hvis produktet tillader det – kunne sikre sig ved f.eks. at source forskellige kernekomponenter hos forskellige leverandører og benytte en kontraktproducent til standarddele samt montage. Gangbarheden af denne metode varierer meget fra produkt til produkt, men den grundlæggende tanke er at dele ens intellektuelle ejendom op i flere stykker således at ingen komponentleverandør eller endsige en kontraktproducent ansvarlig for endelig montage vil have alt for let ved at kopiere ens produkt.

Mangelfuld kvalitetskontrol

Ikke alle kontraktproducenter vil leve op den strenghed i kvalitetskontrollen I forventer eller selv ville implementere, hvis havde produktionen liggende internt. Dette kan føre til både øgede omkostninger og forsinkelser.

De fleste kontraktproducenter og leverandører generelt vil have en eller anden form for kvalitetssikringssystem, men niveauet svinger meget fra firma til firma og bundgrænsen kan ligge betydeligt lavere i nogle lande end vi er vant med i Danmark. Desuden kan en kontraktproducents manglende forståelse af jeres produkt eller de krav og forventninger det mødes med i jeres marked føre til yderligere mangler og fejl. Dette er især tilfældet ved de kvalitetskrav, som ikke umiddelbart lader sig kvantificere. Det er derfor vigtigt at sikre sig det fornødne niveau i kvalitetssikringssystemet hos kontraktproducenten og at de relaterede procedurer efterleves. En ISO9001-certificering er ikke i sig selv en garanti for dette, men kan i hvert fald indikere at man har forholdt sig med en vis seriøsitet til emnet. Det kan så ofte være relevant at se nærmere på de konkrete arbejdsgange i det certificerede kvalitetssikringssystem og sikre sig, at disse lever op til ens krav.

Hvis eksisterende arbejdsgange og procedurer hos kontraktproducenten ikke lever op til de fornødne krav, kan man evt. undersøge om der er villighed til at forpligte sig til at højne niveauet i kvalitetssikringen. Hvis der er åbenhed for dette kan man i samarbejde at lægge en plan for såvel implementering, som forventninger (og evt. kontraktuelle krav). Udviklingen af kvalitetssikringskompetencer hos en kontraktproducent eller en leverandør generelt kan kræve både tid og (særligt personale-)ressoucer, så hvis ens primære grund til at outsource er at ”komme ud over stepperne” med skalering af produktionen, er det en overvejelse værd, hvor lavt barren kan sættes ift. det allerede eksisterende setup hos producenten.

Mange kontraktproducenter er i stand til både at producere og kvalitetssikre deres produktion i overensstemmelse med de allerhøjeste krav, men dette niveau i kvalitet vil naturligvis være ledsaget af et tilsvarende prisleje og/eller krav til den omsætning man bringer med sig.

På dette som på andre områder er det således vigtigt at sikre sig at både formåen og prisleje passer til ens behov. Se iøvrigt også afsnittene om strategisk ”fit” og relationsopbygning nedenfor.

Længere gennemløbstid (lead time)

Gennemløbstid – på engelsk kaldet lead time – er betegnelsen for den tid det tager fra påbegyndelse til afslutning af produktion eller alternativt til levering. Tiden der går fra i lægger en ordre til jeres produkt er leveret på rette sted afhænger af både forsyningskædehåndtering, produktionsprocesserne, kontraktproducentens (ledige) kapacitet og tid til fragt. Dele af disse kan optimeres, andre dele kan man forkorte gennem planlægning (ved f.eks. opbygning af passende lagre af produktionsinput hos kontraktproducenten eller aftaler om lagre af færdige eller delvist færdige produkter). Det er dog selvfølgelig ikke alt, der kan imødegåes med planlægning og lageraftaler – pludselige ændringer i efterspørgslen på ens produkt er oplagt eksempel på dette.

Forsyningskæderisici

Ethvert produktionssetup – internt eller eksternt – er afhængigt af rettidig levering af de rette komponenter og materialer. Risikoen for forsinkelser, prisstigninger og andre problemer forårsaget af forsyningskædeproblemer varierer alt efter den pågældende producents forsyningskæde og kompetencer til at håndtere den. Det gælder på dette som andre områder, at det er en god ide at sætte sig ind i producentens kompetencer og ressourcer på området og om muligt søge referencer, der kan give et nogenlunde retvisende indtryk af deres hidtidige performance overfor eksisterende kunder.

Prisstigninger

En kontraktproducent kan vælge at øge prisen af en række grunde; f.eks. øgede udgifter til materialer, komponenter eller løn eller for at øge indtægten fra et projekt, der har krævet flere ressoucer end man havde regnet med. Dette kan medføre pludselige prisstigninger, som firmaet, der har outsourcet sin produktion, har svært ved at forudse eller gøre noget ved med kort varsel. Hvis det er muligt, kan det være en god ide at lade fremtidige prisstigninger være reguleret kontraktuelt.

Forpligtelser

Kontraktproducenter vil typisk sikre sig en vis indtægt fra en kunde for at sikre sin egen lønsomhed. Dette kan komme til udtryk i en aftale om at kunden forpligter sig til at købe et vist minimum af producerede enheder årligt, til at bestille et nærmere specificeret minimum af enheder pr. ordre og at samarbejdet tidligst kan opsiges efter en vist antal år. Dette kan udgøre et problem, hvis en sådan aftale ikke inkluderer klausuler for under hvilke vilkår disse forpligtelser kan fraviges (f.eks. hvis producenten ikke lever op til visse krav). Det skal i denne sammenhæng nævnes at det kan være ganske vigtigt at sikre sig, at det i kontrakten fastslås at eventuelle produktionsværktøjer tilhører kunden, da ejerskabet over disse kan være afgørende for ens muligheder for uden for store tidsmæssige omkostninger at flytte til en anden producent.

Mulige ulemper: Resumé

 

 • Tillid og kontrol: Mindre kontrol over produktionen, mindre indsigt i processer og arbejdsgange, afhængig af kontraktproducentens villighed til at dele information.
 • Sprog og kultur: Muligheder for misforståelse grundet sprogbarrierer og kulturelle forskelle.
 • Intellektuel ejendom (IP): Risiko for kopiering eller produktion og salg af ens produkt til andre aftagere udover en selv.
 • Mangelfuld kvalitetskontrol: Risiko for manglende evne eller villighed hos kontraktproducent til at (blive ved med at) leve op til aftalte kvalitetskrav.
 • Længere gennemløbstid (lead time): Kan under visse omstændigheder blive længere – særligt grundet geografisk afstand mellem producent og slutmarked.
 • Forsyningskæderisici: Risiko for bl.a. forsinkelser og kvalitetsproblemer grundet problemer i producentens forsyningskæde
 • Prisstigninger: Risiko for uforudsete prisstigninger grundet eksempelvis kontraktproducentens øgede udgifter eller utilfredshed med projektets forløb.
 • Forpligtelser: Kontraktproducenter vil ofte kræve at kunden forpligter sig til indkøbsvolumen og/eller længde af aftale. Dette kan være et problem, hvis samarbejdet ikke fungerer. Aftaler bør inkludere klausuler, der sikrer kundens mulighed for at opsige samarbejdet under visse betingelser.

Behovsafklaring

Produktudvikling

Hvis I overvejer at outsource produktudviklingen eller dele af den til en kontraktproducent er det en god ide at definere hvilke funktioner og andre egenskaber, der er påkrævet og hvilke krav, produktet derudover skal leve op til (sidstnævnte kan f.eks. inkludere en enhedspris det udviklede produkt skal kunne fremstilles til). Hvis dele af udviklingsprocessen inkluderer brugerdrevet design, bør der opstilles kriterier som den første produktversion skal leve op til samt lægges en plan for hvordan produktionen af indledende produktversion(er) skal foregå, hvordan brugerfeedback indhentes og inkorporeres i udviklingsarbejdet og hvordan arbejdet skal koordineres mellem egne medarbejdere og kontraktproducentens medarbejdere.

Enhedspris og værktøjsomkostninger

Uanset om I forbindelse med tilbudsindhentning kommunikerer en målpris til de enkelte kandidater er det naturligvis en god ide at have en fornemmelse hvad man skal lande på for at det hele hænger sammen – i markedet og for jeres virksomhed.
Den enhedspris kontraktproducenten tilbyder vil udover deres egen fortjeneste typisk inkludere bl.a. udgifter til materialer og komponenter, løn, kapacitetsomkostninger, kvalietskontrol og evt. omkostninger relateret til told, fragt osv. I vil ikke nødvendigvis blive givet en oversigt over de forskellige poster der indgår i den samlede pris eller den vægt hvormed de indgår – og selvom I bliver givet en, er den ikke nødvendigvis 100% præcis. Den pris, I ønsker at producenten skal kunne fremstille jeres produkt til, er naturligvis først og fremmest afhængig af jeres egne behov, men det vil være en hjælp i forhandlingerne med en mulig producent, hvis I har en forståelse af de elementer, der indgår i deres prissætning. Værktøjsomkostninger kan variere, særligt mellem forskellige lande. Ved visse større værktøjsomkostninger (til f.eks. trykstøbning) vil det ofte blive specificeret hvor mange produktenheder, der skal kunne fremstilles før et nyt værktøj skal indkøbes.

Gennemløbstid (Lead time)

Den påkrævede tid til produktion og levering afhænger naturligvis af det enkelte produkt. En lang række faktorer spiller alle en rolle i arbejdet med at vurdere hvad der er passende lead time for hhv. Produktion og levering. Af faktorer skal nævnes: Fremstillingsprocesser, produktets kompleksitet, kontraktproducentents produktionskapacitet, forsyningskæde, påkrævet ordrestørrelse (minimum order quantity) og selvfølgelig jeres eget behov for på bedst mulig vis at kunne føre jeres produkt til markedet.

Strategisk match

Hvilken type kontraktproducent har I brug for? Hvilke serviceydelser og hvor meget kapacitet har I brug for på den korte, mellemlange og lange bane? Er producenten i stand til at leve op til de krav? Og til hvilken pris og hvornår? I tilfælde af, at de ikke lever op til alle jeres krav, er I så en tilpas interessant kunde, til at de vil være villige til at udvikle sig med jer? Indikerer deres nuværende kundeportefølje og historik, at de er et godt match? Disse spørgsmål er eksempler på de overvejelser, I bør gøre jer, når i vurderer om en mulig producent er et godt match for jeres firma, jeres produkt og jeres fremtidsplaner. Det vil generelt være en god ide, at tage udgangspunkt i jeres strategi for både salg og jeres virksomheds udvikling, når I skal afklare hvilke egenskaber og kompetencer og hvilken type relation I søger hos en producent. Dette kan evt. danne udgangspunkt for en liste af egenskaber, som I kan bruge til systematisk at vurdere om der er et godt match mellem jer og en given kandidat.

Kommunikation

Hvad er jeres forventninger ift. responstid, transparens og effektivitet i kommunikationen? Nogle forventning kan kvantificeres og inkluderes i en aftale. Andre krav – f.eks. en generelt proaktiv og positive tilgang til jeres henvendelser – kan være svære at definere, måle og forpligte en producent på, men hvis I ved hvad I er ude efter, vil det være nemmere at stille de rette spørgsmål og lettere at vurdere en mulig partners evne og villighed til at imødekomme jeres ønsker. Som antydet ovenfor er dette et emne, der kræver særlig opmærksomhed, hvis I overvejer en producent i et andet land eller med en anden kultur.

Relation

Overvejelserne i dette afsnit berøres delvis ovenfor i afsnittene vedrørende hhv. tillid og kontrol og strategisk match. Når I skal fastlægge hvilken relation I ønsker at skabe med en mulig producent af jeres produkt, bør det overvejes hvad der kræves for at gøre jeres projekt til en succes. Ved fremstillingen af et relativt simpelt produkt, der allerede er færdigdesignet og udelukkende eller stort set kun kræver sourcing af standardkomponenter samt relativt simpel montage vil kravene til forholdet være et andet hvis der skal designes, udvikles og fremstillet et komplekst produkt med en lang række specialfremstillede dele og komponenter. Jo mere koordination og samarbejde projektet kræver, jo større nytte vil i kunne drage af et tæt og tillidsfuldt samarbejde. Dette vil som oftest kræve en højere grad af gennemsigtighed og åbenhed fra begge sider.

Certificeringer og standarder

Vær sikker på at I har klarhed omkring hvilke certificeringer og standarder der er påkrævede eller relevante på de markeder i ønsker sælge jeres produkter på. Selv i tilfælde hvor det ikke er lovpligtigt at et produkt eller fremstillingen af et produkt lever op til en given standard, kan det være befordrende eller ligefrem afgørende for jeres produkts succes. Certificeringer og standarder kan vedrøre en lang række aspekter af både jeres virksomhed, jeres produkt og de forhold det er produceret under.

Behovsafklaring: Resumé – vigtige områder

 • Behov ift. evt. produktudvikling
 • Enhedspriser om værktøjsomkostninger
 • Gennemløbstid (lead time)
 • Strategisk match
 • Kommunikation
 • Relation
 • Certificering og standarder

Udvælgelse af kontraktproducent

Research

Sparring med folk med relevant produktionserfaring kan give værdifuld indsigt i de udfordringer og muligheder, der er forbundet med fremstilling af en produkttype eller en bestemt produktionsform. Der vil i mange tilfælde være rig mulighed for at indhente erfaring fra eksperter på området; det kan f.eks. være leverandører på lignende eller relaterede områder eller folk der har arbejdet inden for relevante brancher. Derudover findes der en lang række af videnskilder, der kan være nyttige i arbejdet med at finde potentielle producenter: Brancheorganisationer og netværker, sociale medie-platforme, faglige netværk, relevante messer og konferencer, branche- og produktionstidsskrifter, erhvervshusene, konsulenter og jeres eget netværk.

Lav en bruttoliste over 5-10 kandidater

Research potentielle producenter og lav en liste over 5-10 kandidater, der tilbyder de ønskede serviceydelser og ligger inde med de relevante ressourcer og kompetencer. I denne indledende fase kan I tage udgangspunkt i faktorer, der er relativt lette at indhente information om; f.eks. lokation, produktportefølje, kundecases og referencer, nøglepersoners CV og firmarenomé.

Reducer listen til 3 kandidater

I arbejdet med at indsnævre jeres bruttoliste kan man med fordel fordybe ens research og forsøge at evaluere på kandidaternes serviceydelser, kompetencer og økonomi. Dette kan f.eks. gøres gennem forespørgsler hos brancheorganisationer, direkte kontakt til referencer tilgængeligt på producentens hjemmeside, research på firmadatabaser. Direkte kontakt med potentiel producent kan også på et tidligt stadie være en god måde at danne sig et af firmaet, dets medarbejdere og kompetencer. Dette kan være i form af en indlendende henvendelse med en kort redegørelse for projektet og et par spørgsmål, der åbner relevante diskussioner op.

Forberedelse af udbudsmateriale

Sørg for at samle al nødvendig dokumentation; produkt- og partspecifkationer, tegninger og modeller, certificeringskrav m.m og at inkludere materiale, der sammen med den løbende dialog sætter producenten i bedst muligt stand til at forstå jeres produkt og kravene til det. I mange tilfælde vil det være relevant at sikre sig en underskrevet non-disclosure agreement (NDA) før fremsendelse af materiale.

Besøg

Fysisk besøg giver en vigtig mulighed for af- eller bekræfte ens indtryk og hidtidige vurdering af producenten. Det er også et vigtigt først trin i et eventuelt samarbejde at få erhvervet sig en dybere forståelse af producentens setup, kultur og arbejdsgange ved at lære folk bedre at kende, se stedet og få drøftet vigtige spørgsmål ansigt til ansigt.

Vurdering af tilbud

Vurderingen af tilbud indebærer en evaluering af pris, leveringstider, betalingsvilkår og andre konkrete og selvfølgelige parametre. Det indebærer også en bedømmelse af kvaliteten af de overvejelser, der ligger bag tilbuddet. Den kvalitet kan f.eks. komme til udtryk i imødekommelsen af de emner og mulige udfordringer man har drøftet i korrespondencer og på møder; og den kan komme til udtryk ved at rammesætningen af det samlede forløb, som den fremgår af tilbuddet, bærer præg af omhu og professionalisme.

Forhandling

Forhandling med potentielle partnere indebærer naturligvis drøftelser af en eventuel aftales konkrete vilkår med henblik på at opnå en enighed om omkring projektets omfang, tidsrammer, omkostninger og mål. Der er skrevet tykke bøger om emnet og det er uden for denne guides rækkevidde at redegøre for forhandlingens kunst. Det er dog vigtigt at være opmærksom på at dette igen er et af de områder, hvor forståelse af modpartens kultur, traditioner og sprog kan være overordentlig vigtigt.

Udvælgelse: resumé

 • Research
 • Bruttoliste
 • Indsnævring af kandidater
 • Forberedelse af udbudsmateriale
 • Besøg
 • Vurdering af tilbud
 • Forhandling

Har du spørgsmål til outsourcing af produktion?

Læs hvordan du får udbytte af outsourcing

Scroll to Top